Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Algemeen

Improvement palet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch onder nummer 56717946 is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.improvementpalet.com

Het onderstaande is van toepassing zowel op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid

Het auteursrecht op deze website berust en alle intellectuele eigendomsrechten berusten bij Improvement palet of bij derden, die met toestemming dit (beeld) materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Improvement palet. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Improvement palet. U mag informatie op deze website wel afdrukken en / of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruikt.

Inhoud

De informatie op deze website is uitsluitende bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie en /of gegevens op deze website worden ontleend.

Hoewel Improvement palet de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, garandeert zij niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden.  

Improvement palet garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zal zijn van virussen. Improvement palet wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.. 

Improvement palet aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons aanbevolen.

Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is Improvement palet niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.

Improvement palet heeft uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden in interim-, teammanagent, coaching en / of training te informeren over de bijdrage van onze diensten, in de meest ruime zin van het woord, kunnen leveren aan het behoud van een goede gezondheid en / of herstel daarvan. Daarnaast stelt deze geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van interim-, teammanagent, coaching, training in relatie tot gezondheid in de breedste zin van het woord.

Gerelateerde websites, informatie van derden, producten en diensten

Deze website kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Improvement palet. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Improvement palet. Improvement palet is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van internetsites die een link hebben opgenomen naar Improvement palet of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.   

Medische diagnose

Aan de berichtgeving die Improvement palet publiceert kun je geen rechten ontlenen en niet beschouwen als een aanbeveling om ziektes te behandelen. Deze site is niet bedoeld als vervanging van medische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via de website van Improvement palet aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Improvement palet.